Kultura funeralna

Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. Anna Drążkowska, Toruń, 2015

Fragment książki

Książka podsumowuje wyniki badań realizowanych w projekcie zatytułowanym: „Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej”. Publikacja ta powstała przy współudziale wielu autorów tworzących duży międzynarodowy zespół naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki, pochodzących z Polski, Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Zabytki i materiały do specjalistycznych analiz pozyskano ze stanowisk zlokalizowanych na terenie Polski, Litwy i Ukrainy. Materiał wydobyty z krypt grobowych wyznaczył zakres i ograniczył nasze badania do kultury funeralnej elit Rzeczypospolitej, ponieważ w kryptach składane były ciała darczyńców świątyń, osób zamożnych, szlachetnie urodzonych i najbardziej zasłużonych dla danej społeczności, Kościoła i ojczyzny. Książka prezentuje nowatorskie podejście do zagadnień związanych z kulturą funeralną i została podzielona na sześć rozdziałów, których nazwy prezentują kolejne dyscypliny nauki: archeologię, kostiumologię, antropologię, paleobotanikę, mikrobiologię i konserwację zabytków. Przeprowadzenie powyższego projektu przy współudziale wielu przedstawicieli różnych dyscyplin nauki dało możliwość wykorzystania źródeł pozyskiwanych przez archeologów z krypt grobowych w szerszym aspekcie i stworzyło okazje do wykonania skomplikowanych analiz za pomocą nowoczesnych urządzeń. Trudnym zadaniem było zaprezentowanie w jednej publikacji uzyskanych wyników badań z tak różnych dziedzin nauki. Trudność była tym większa, że staraliśmy się przyjąć taki sposób przedstawienia rezultatów prac, żeby były zrozumiałe, przydatne i wykorzystywane przez różnych specjalistów nie tylko nauk ścisłych, lecz także humanistycznych.

W książce znalazły się zagadnienia dotyczące między innymi sposobów zdobienia trumien, przedmiotów, odzieży i roślin odnajdywanych przy szczątkach zmarłych. Poza tym wskazaliśmy, jakie pokarmy spożywali przedstawiciele elit oraz na jakie choroby zapadali. Zaprezentowaliśmy również informacje na temat roślin wykorzystywanych podczas balsamowania ciał oraz wyniki badań mikrobiologicznych. Podsumowaliśmy także prace konserwatorskie przeprowadzone na zabytkach pozyskanych z krypt grobowych.